De Rechtspositie van patiënten

Wetgeving i.v.m. de patiëntenrechten
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
Brochure rechten van de patiënt “In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt” (federale overheid)
Wetgeving i.v.m. euthanasie
Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie
Wetgeving i.v.m. palliatieve zorg
Wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg
Wettelijke bepalingen in verband met het patiëntendossier
K.B. van 3 mei 1999 betreffende het algemeen medisch dossier in ziekenhuizen
K.B. van 3 mei 1999 betreffende het algemeen medisch dossier bij te houden door huisartsen
Wettelijke bepalingen inzake geheimhouding, meldingsplicht en de persoonlijke levenssfeer
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Wettelijke bepalingen rond geheimhoudingsplicht en meldingsplicht (Art. 458(bis) Strafwetboek)
Wettelijke bepalingen rond schuldig verzuim (Art. 422bis Strafwetboek)
Wettelijke bepalingen inzake schade als gevolg van gezondheidszorg
Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg / Fonds Medische Ongevallen
Wettelijke bepalingen inzake bescherming van goederen
Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (o.a. bepalingen voorlopige bewindvoering)
Wettelijke bepalingen inzake internering en detentie
Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers
Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtpositie van de gedetineerde.
Wet van 27 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis.
Wettelijke bepalingen inzake experimenten op de menselijke persoon
Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
Bepalingen inzake mensenrechten
Universele verklaring van de rechten van de mens.
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.